Komunikat

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2018 roku niemiecki parlament uchwalił zmiany w przepisach dostępu do rynku pracy.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór kandydatów na stanowiska:

  • Elektromonter kolejowej sieci elektrycznej
  • Elektromonter napowietrznych linii energetycznych 110-500 kV
  • Operator sprzętu do drążenia tuneli
  • Instalator sieci hydraulicznych, kanalizacyjnych oraz systemów centralnego ogrzewania budynków

Gwarantujemy legalne zatrudnienie bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy z atrakcyjnymi warunkami.

Zapraszamy do współpracy.

Zmiana przepisów w zakresie legalizacji pracowników z Ukrainy

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2017 roku uległy na terenie Polski zmianie niektóre przepisy dotyczące legalizacji zatrudnienia obywateli Ukrainy w zakresie trybu rejestracji oświadczeń polskich pracodawców.

Obywatele Ukrainy mogą nadal podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę a w przypadku ruchu bezwizowego na okres nie dłuższy niż prawo pobytu w Polsce zgodnie z datą przekroczenia granicy.

Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jak unikać oszustów

Mając na uwadze fakt, iż JOB NOW Spółka z o.o. należąca do Dryps Consulting Group działa wyłącznie w oparciu i z poszanowaniem wszystkich przepisów prawa obowiązującego w zakresie migracji zarobkowej w niniejszym artykule Departament Prawny Job Now Spółka z o.o. chce przekazać obywatelom Ukrainy starającym się o pracę na terenie krajów Unii Europejskiej podstawowe informacje pozwalające zapobiegać nieuczciwości i oszustwom związanych z poszukiwaniem pracy.

Stosowanie polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent

Informujemy, że dla obywateli Ukrainy wykonujących legalnie pracę w Job Now Spółka z o.o. na terenie Polski od dnia 1 stycznia 2014 r. mają zastosowanie korzyści wynikające z Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, podpisanej 18 maja 2012 r. w Warszawie.

Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Umowa może ułatwić uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach.

Prawa pracownika ukraińskiego wynikające z głównych zasad prawa pracy na terenie Polski

Każdy legalnie zatrudniony na terenie Polski obywatel Ukrainy ma prawa pracownicze równoważne z prawami polskiego pracownika. Prawa te wynikają z wybranych przepisów obowiązujących w Polsce takich jak: Konstytucja RP, Ustawa Prawo pracy, Ustawa o cudzoziemcach, Ustawa o promocji zatrudnienia.